Shoutbox

De shoutbox wordt geladen...

criminaliteit

Maatschappijleer


Niveau: 5 HAVO

Taal:

Opmerking:


Bekeken: 4374 keer


Beoordeling


Dit huiswerk delen & naar vrienden sturen
Criminaliteit §1Waarden = Opvattingen over wat men belangrijk en waardevol vindt. Bijv.

-eerlijkheid,

-eerbied voor het leven.Normen = Gedragsregels gebaseerd op waarden.

Bijv.

-niet liegen,

-niet doden.~Fatsoensnormen = Etiquetteregels, ongeschreven.~Morele normen = Normen gebaseerd op morele, belangrijke, immorele, principes; ongeschreven.~religieuze normen = Normen die gesteld worden door een godsdienst; geschreven.~Wettelijke normen = Rechtsregels; voor iedereen gelden de wetgeving en regelgeving door de overheid; geschreven.Deviant gedrag = Afwijkend, onaanvaardbaar gedrag.Criminaliteit = Gedrag wat niet toegestaan is door de wet.Delicten = Strafbare feiten, strafbare handelingen.Misdrijven = ernstige strafbare feiten.Overtredingen = minder ernstige strafbare feiten.Strafblad = een register waarin een aantekening wordt gemaakt van veroordelingen door de rechter voor een misdrijf.§ 2Fraude = Handelingen van mensen die ‘rommelen’ met papieren en cijfers.Geregistreerde misdrijven = Misdrijven die de politie zo belangrijk vindt dat er proces-verbaal is opgemaakt.Enquêtes = door een beter beeld te krijgen worden tegenwoordig enquêtes gehouden onder een deel van de bevolking dat representatief is voor de hele bevolking.

- Slachtofferenquête = Hierbij wordt gevraagd van welke misdrijven men het afgelopen jaar slachtoffer is geworden en/of de politie het misdrijf heeft geregistreerd.

- dader- of zelfrapportage = hierbij wordt gevraagd welke misdrijven men het afgelopen jaar zelf heeft gepleegd.

Criminaliteit:

~ Geweldscriminaliteit = Hierdoor voelen ze zich rechtstreeks in hun bestaan bedreigd.

~ Vermogenscriminaliteit = Hieronder vallen eenvoudige diefstal, inbraak, verduistering, valsheid in geschrifte, bedrog en heling.

~ Seksueel/huiselijk geweld = Hierbij zijn de daders vaak een goede bekende of familieleden.

~ Vernielingen = Hieronder vallen brandstichtingen en het verstoren van de openbare orde.

~ Verkeersmisdrijven = Deze houdt in onder andere in doorrijden na een ongeluk en dronken een auto besturen.

~ Drugshandel.

~ Milieudelicten = Een voorbeeld hiervan is storting van giftig afval.

~ Witteboordencriminaliteit = Criminaliteit die mensen van achter hun bureau plegen door te ‘rommelen’ met papieren en cijfers.

~ Belastingontduiking = Dit houdt in dat mensen het meeste verdienen door zwart te werken.

~ Uitkeringsfraude = Hier gaat het vaak om het niet opgeven van inkomsten uit werk naast een uitkering.

~ Georganiseerde criminaliteit = Hierbij gaat het om organisaties waarvan de belangrijkste activiteit bestaat uit het leveren van diensten waaraan in de samenleving behoefte bestaat, maar die strafbaar zijn gesteld, zoals maffia’s.§ 3Oorzaken van Criminaliteit:

- Psychologische theorieën,

- Biologische theorieën,

- Sociologische theorieën.Psychologische theorieën

~Persoonskenmerken : - Introvert,

- Extravert

~Persoonlijkheidsstoornissen.biologische theorieën = Processen in het lichaam, geanalyseerd door wetenschappen.

-Lombroso: geloofde in uiterlijke kenmerken. Grondleger van de individuele verklaringen.

-Testosteron: mannelijk geslachtshormoon.sociologische theorieën:

~ Aangeleerd gedrag,

~ Anomietheorie = Deze legt een verband tussen misdaad en armoede en sociale ongelijkheid.

~ Straintheorie = Het niet met legale middelen kunnen bereiken van de doelen, veroorzaakt spanning, in het engels strain.

~ Etikettentheorie = Het voortduren van crimineel gedrag uit de reactie van de samenleving.

~ Control-bindingstheorie = Deze theorie stelt dat mensen geen misdrijven plegen als zij daarbij veel te verliezen hebben.

~ Gelegenheidstheorie = Volgens deze theorie wordt criminaliteit veroorzaakt door armoede.Factoren dat crimineel gedrag sterk bevordert:

- alcohol,

- drugs,

- vuurwapens,

- tv-geweld.Delicten:

- Er zijn 8x meer verdachte mannen dan vrouwen;

- Mensen uit lagere klassen plegen meer delicten dan mensen uit midden- en hogere klassen.

- Jongeren plegen meer delicten dan ouderen.

- Allochtonen plegen meer delicten dan autochtonen.Verklaring waarom criminaliteit de afgelopen kwart eeuw is gestegen:

-De waarden en normen zijn zwakker geworden.

-Alles moet groter, sneller en efficiënter.

-Iedereen wordt aangespoord om individueel te concurreren op de markt.

-Er is een toegenomen vraag naar illegale goederen en diensten.

-de gelegenheid tot het plegen van vermogenscriminaliteit is enorm toegenomen.