Shoutbox

De shoutbox wordt geladen...

reclame code commisie

Werkstuk Economie


Niveau: 3 HAVO

Taal:

Opmerking:


Bekeken: 5151 keer


Beoordeling


Dit huiswerk delen & naar vrienden sturen
Reclame Code Commissie

Bij Reclame Code Commissie kan men klachten indienen over reclame-uitingen. Zij beoordeelt, aan de hand van de Nederlandse Reclame Code, of een reclame-uiting in strijd is met die Code.

De Reclame Code Commissie bestaat uit vijf leden, te weten:

a. een lid aangewezen door de organisaties van adverteerders die in de Stichting Reclame Code deelnemen*

;b. een lid aangewezen door de organisaties van communicatieadviesbureaus die in de Stichting Reclame Code deelnemen**

;c. een lid aangewezen door de organisaties van media die in de Stichting Reclame Code deelnemen***

Ster (etherreclame), Roos (regionale omroepen), Olon (lokale omroepen) en het NUV (uitgeversverbond), DDMA (direct marketing), Thuiswinkel.org (internet), WGCC (callcenters)

;

d. een lid aangewezen door de Consumentenbond****

Eind 2006 zal de Commissie Voordrachten Consumentenvertegenwoordiging (CVV) aantreden. Vanaf die datum kunnen alle Nederlandse organisaties die voldoen aan de definitie van consumentenorganisatie personen voordragen voor het lidmaatschap van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

;

e. een onafhankelijk lid, tevens voorzitter, aangewezen door de Stichting Reclame Code.

College van Beroep

Als de klager en/of adverteerder het niet eens zijn met de uitspraak van de Reclame Code Commissie kunnen zij daartegen in beroep gaan bij het College van Beroep.

Het College van Beroep is op dezelfde wijze samengesteld als de Reclame Code Commissie en bestaat uit vijf leden, te weten:

a. een lid aangewezen door de organisaties van adverteerders die in de Stichting Reclame Code deelnemen*

BVA, FNLI, RAI

;

b. een lid aangewezen door de organisaties van communicatieadviesbureaus die in de Stichting Reclame Code deelnemen**

VEA

;

c. een lid aangewezen door de organisaties van media die in de Stichting Reclame Code deelnemen***

;d. een lid aangewezen door de Consumentenbond****

;e. een onafhankelijk lid, tevens voorzitter, aangewezen door de Stichting Reclame Code.

Nederlandse Reclame Code

In de Nederlandse Reclame Code is een veelheid van regels vastgelegd waar reclame aan moet voldoen. De regels zijn opgesteld in overleg met partijen die samen het adverterend bedrijfsleven vormen te weten, adverteerders, reclamebureaus en media.

De Code bestaat uit een Algemeen Gedeelte en een Bijzonder Gedeelte.

In het Algemene Gedeelte wordt onder meer bepaald dat reclame niet mag misleiden en niet in strijd met de waarheid mag zijn. Ook subjectieve normen zijn in dit gedeelte opgenomen. Zo mag reclame niet nodeloos kwetsen en niet in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen.

Het Bijzondere Gedeelte bevat bijzondere reclamecodes met de bijbehorende bepalingen ten aanzien van specifieke producten en diensten. Deze bepalingen gelden als aanvulling op het Algemene Gedeelte van de Nederlandse Reclame Code.

Wie kan een klacht indienen?

Een ieder, zowel particulieren als niet-particulieren, die bezwaar heeft tegen een reclame-uiting kan (onder vermelding van (bedrijfs)naam en adres) bij de Reclame Code Commissie schriftelijk of door middel van het online klachtenformulier een klacht indienen.

Vereiste informatie

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het van belang dat u de volgende zaken zo nauwkeurig mogelijk vermeldt. De klacht wordt anders niet of met vertraging in behandeling genomen.

1. Tegen welke reclame richt de klacht zich?

2. Waarom denkt u dat de reclame-uiting in strijd is met de Nederlandse Reclame Code? Indien mogelijk onder vermelding van de overtreden artikelen uit de Reclame Code.

3. Via welk(e) medium/media is de reclame verspreid?

- Een reclame op een abri, billboard of mupi moet zo duidelijk mogelijk worden omschreven zodat de uiting kan worden opgevraagd bij de adverteerder;

- Indien de klacht een reclame op een internetsite betreft dient (dienen) de pagina('s) waartegen bezwaar wordt gemaakt in het bezit van de Commissie te worden gesteld. Per pagina dient te worden aangegeven tegen welke zinsnede(n) uw bezwaar zich richt.

- Indien de klacht een gedrukte reclame-uiting betreft, dient deze aan de Commissie te worden toegestuurd.

- Indien het gaat om een radio/tv reclame dan dient de reclame zo duidelijk mogelijk te worden omschreven, zodat deze kan worden opgevraagd bij de betreffende zender.

Hoe een klacht indienen?

Een klacht kan (onder vermelding van (bedrijfs)naam en adres) schriftelijk of via het online klachtenformulier worden ingediend. Let hierbij op dat u ons de vereiste informatie verstrekt.

Klik hier voor het online klachtenformulier:

Het postadres voor schriftelijke klachten is:

Stichting Reclame Code

t.a.v. Reclame Code Commissie

Postbus 75684

1070 AR Amsterdam

Kosten

Particulieren en bijzondere instanties

Wanneer een particulier een klacht indient, hoeft hij voor de behandeling daarvan géén klachtengeld te betalen. Ditzelfde geldt voor in Nederland gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, liefdadige, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nutbeogende organisaties c.q. instellingen.

Op deze regel bestaan de volgende twee uitzonderingen:

1. als de voorzitter van de Reclame Code Commissie de klacht terzijde heeft gelegd en de klager daartegen bezwaar maakt bij de voltallige Reclame Code Commissie moet hij voor de behandeling € 12,- betalen.

2. als de klager van een uitspraak van de Reclame Code Commissie in beroep gaat bij het College van Beroep moet hij voor de behandeling € 23,- betalen.

Is het bezwaar respectievelijk het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond, dan wordt het bedrag terugbetaald, al naar gelang de Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep dit beslist.

Namens een organisatie en/of in de uitoefening van een bedrijf of beroep

Degene die in de uitoefening van een bedrijf of beroep of namens een organisatie:

1. een voor behandeling vatbare klacht indient bij de Reclame Code Commissie of

2. tegen een terzijdelegging van zijn klacht door de voorzitter bezwaar maakt bij de voltallige Reclame Code Commissie of

3. van een uitspraak van de Reclame Code Commissie in beroep gaat bij het College van Beroep dient voor de behandeling een bedrag van € 228,- te betalen. Het betaalde bedrag vervalt aan deStichting Reclame Code.

Wordt de klacht voor ontvangst van het verweerschrift ingetrokken dan wordt het betaalde bedrag teruggestort.

Voor leden van in de Stichting Reclame Code deelnemende organisaties van ondernemers en voor organisaties in overleg waarmee een Bijzondere Reclame Code tot stand is gekomen, geldt een bijdrage in de behandelingskosten van €114,-.

Procedure klachtenbehandeling

Na ontvangst van een klacht wordt eerst beoordeeld of de klacht voor behandeling vatbaar is.

Wanneer de klacht niet voor behandeling vatbaar wordt geacht, wordt de klager daarvan op de hoogte gesteld door middel van een zogenaamde voorzittersafwijzing. Tegen deze afwijzing kan beroep worden aangetekend bij de voltallige Reclame Code Commissie.

Wordt de klacht in behandeling genomen dan is de procedure als volgt:

1. De adverteerder krijgt een kopie van de klacht (met vermelding van naam en adres van de klager) en wordt in de gelegenheid gesteld op de klacht te reageren.

2. De klager wordt op zijn beurt in het bezit gesteld van het antwoord van de adverteerder.

3. Partijen kunnen vervolgens ter vergadering van de Reclame Code Commissie hun standpunt mondeling toelichten.

4. Na enkele weken doet de Reclame Code Commissie schriftelijk uitspraak.

De in het ongelijk gestelde partij(en) kan(kunnen) tegen betaling tegen die beslissing in beroep gaan bij het College van Beroep.

Voor uitgebreide informatie over de procedure kunt u de brochure 'Nederlandse Reclame Code' downloaden

Uitspraak

De Reclame Code Commissie kan oordelen dat de klacht ongegrond is en deze klacht afwijzen, of oordelen dat de klacht gegrond is. In dat geval beveelt zij de adverteerder aan in het vervolg niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Indien de klacht is gericht tegen reclame waarin denkbeelden worden gepropageerd, geeft zij een 'vrijblijvend advies'.

Een aanbeveling of vrijblijvend advies kan onderhands dan wel openbaar worden gedaan.

a. Onderhands betekent dat de Reclame Code Commissie de aanbeveling alleen aan de betrokken partijen toestuurt.

b. Openbaar wil zeggen dat de Commissie een persbericht verstuurt waarin de beslissing bekend wordt gemaakt.

De op grond van de Mediawet bij de Stichting Reclame Code aangesloten organisaties, hebben zich verplicht de veroordeelde reclame-uiting niet meer uit te zenden.

De beslissingen van de Commissie zijn op verzoek voor een ieder toegankelijk.

Beroep tegen uitspraak

Als de klager en/of adverteerder het niet eens is met de uitspraak van de Reclame Code Commissie kunnen zij daartegen in beroep gaan bij het College van Beroep. De appellant dient ervoor te zorgen dat zijn beroepschrift binnen 14 dagen of, in het geval de zaak spoedeisend was, binnen 7 dagen na dagtekening van de uitspraak in het bezit is van het College van Beroep.

In het beroepschrift moeten staan:

• De naam en het adres van degene die in beroep gaat;

• De datum van de uitspraak waartegen in beroep wordt gegaan;

• De bezwaren tegen de uitspraak.

Het beroepschrift dient op verzoek van het College van Beroep in 8-voud te worden ingediend. Wanneer iemand tegen een uitspraak van de Reclame Code Commissie in beroep wenst te gaan is hij daarvoor klachtengeld verschuldigd. Pas wanneer de Stichting Reclame Code deze appèlbijdrage heeft ontvangen kan het College van Beroep het beroep behandelen.

Grensoverschrijdende reclame

Er is sprake van een klacht tegen grensoverschrijdende reclame indien geklaagd wordt tegen een reclame-uiting die uit een ander land afkomstig is.

Een klacht tegen grensoverschrijdende reclame moet schriftelijk, bij brief of via het online klachtenformulier, worden ingediend bij het secretariaat van de Stichting Reclame Code. De betreffende reclame en eventuele andere gegevens waarop de klacht is gebaseerd, moeten zo mogelijk worden overgelegd.

De voorzitter van de Reclame Code Commissie stelt vast of er sprake is van een klacht tegen grensoverschrijdende reclame en indien dat het geval is en hij geen termen aanwezig acht de klacht zelf te behandelen, wordt deze klacht verwezen naar het EASA-lid dat voor onderzoek c.q. verdere afhandeling van de klacht verantwoordelijk is. In geval de klacht in behandeling wordt genomen, zijn de regels van het EASA-lid dat de klacht in behandeling heeft genomen van toepassing.

De klager wordt door het secretariaat van de Stichting Reclame Code op de hoogte gehouden van het verdere verloop van zijn klacht.