Shoutbox

De shoutbox wordt geladen...

Afval

Werkstuk Aardrijkskunde


Niveau: 3 HAVO

Taal:

Opmerking:


Bekeken: 5567 keer


Beoordeling


Dit huiswerk delen & naar vrienden sturen
Afval is alles wat mensen wegdoen dat zij niet meer kunnen gebruiken. Onderschiedt is er van te maken huishoudelijk afval en bedrijfsafvalHuishoudelijk afval: Is wat de huishoudens produceren. Wordt ingezameld door de gemeente en verder verwerkt door de gemeente, waarin het huishouden gevestigd is.Bedrijfsafval wordt geproduceerd door bedrijven.30% keukenafval (organisch afbreekbaar)

25% papier

10% glas

10% textiel

10% stof as en mineralen

8% metaal

7 % kunststoffen

Stedelijk afvalomvat het huishoudelijk afval (afval uit particuliere huishoudens, dat in emmer, plastic zak of container wordt aangeboden), het grof gezinsafval, daarnaast ook het afval uit winkels, kantoren, dienstverlenende bedrijven en instellingen, markt- en straatafval, tuinafval, enz. Dit zijn de afvalstoffen zoals zij normaal door de reinigingsdiensten worden ingezameld.Bedrijfsafvalomvat het afval dat bedrijfsmatig ontstaat, zoals kantoor-, kantine- en verpakkingsafval, procesafval uit de industrie (o.a. ook afgekeurde eindproducten), bouw- en sloopafval, slib van zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk en industrieel afvalwater, mestoverschotten, ziekenhuisafval, autobanden, enz.Vrijwel alle producten en goederen hebben een eindige levensduur en worden na kortere of langere tijd afvalstof.De samenstelling van afval was vroeger heel anders dan nu dit is gekomen omdat men andere grondstoffen ging gebruiken om het milieu te sparen. Vroeger hadden wij in onze buurt een stortplaats de Kragge. En werdt aan het milieu niet al te zwaar gewogen men storte alles op een grote hoop en daarna zandt er over heen en huizen er op. Vroeger rond de tweede wereldoorlog produceerde de mensen veel minder afval. Waardoor de mensen nu afval hebben ze hebben steeds meer te besteden daardoor komt er meer afval.Afvalprobleem over alIn heel Europa heeft men grote problemen met afval naast afval is er nog een probleem waar laat men het want als je het op een hoop gooit die de grond van onder niet goed afdekt heb je een probleem want dan wordt het grondwater slechter van kwaliteitDe vuilverbranding te Roosendaal is verkocht voor de symbolische waarde van FL 1,00 aan Heerlen om het contract veilig te stellen is er afgesproken dat er enkele tonnen uit Kragge 2 Mochten worden verbrandt in HeerlenAFVAL PROBLEEM Westelijk Noord-BrabantEind jaren 80 had iedere gemeente een eigen manier van afvalstorten ze deden dat ieder op hun eigen grondgebied of het afval werdt verbrandt in Roosendaal.Kragge 1 was vol in 1990 dit was de storplaats van Bergen op Zoom hier storten ook Hoogerheide, Woensdrecht, Putte, Ossendrecht, Huijbergen hun afval op toen deze vol was moest er een nieuwe komen .Hierbij volgen enkele eisen voor het maken van een veilige stortplaats net zoals bij Kragge 2 is gebeurdtEen gecontroleerde stortplaats vergt heel wat voorbereiding de aanleg van toevoerwegen, een groenscherm, afsluitingen, sociale en technische voorzieningen het ontwerpen van systemen voor het afleiden van niet-verontreinigd regenwater,.Waar laat men het afval?Het in veiligheid brengen van afvalstoffen gebeurt op of in de bodem, meestal op laaggelegen, drassige terreinen of in zand-, grind- of kleiputten, steengroeven of openluchtmijnen. De geschiktheid van het terrein wordt bepaald na voorafgaande studie van toegangswegen, beschikbaar volume, werkplan, eigendomstitels en en planologische randvoorwaarden.In de waterwinningsgebieden mogen geen storttereinen komen. Ook storten in plassen is af te raden, omwille van waterverontreiniging en (vooral in de zomer) stankhinder. Bij het terugwinnen van land dient het stortterrein met dijken afgesloten te zijn en het water afgepompt te worden, vooraleer met het storten wordt begonnen. In rotsachtig terrein wordt aandacht besteed aan de aanwezigheid van breuken waarlangs eventuele verontreiniging zich snel zou kunnen verspreiden.Een belangrijke bron van milieuverontreiniging is het in de bodem dringende hemelwater en eventueel doorsijpelend of opstijgend bodemwater. Dit water voert na contact met de afvalstoffen een hoog gehalte aan biologisch afbreekbare organische stof met zich mee en bevat daarnaast een hoeveelheid niet levende stoffen in de vorm van schadelijke zouten, zuren en zware metalen, die in hoofdzaak in de opgeloste vorm daarin voorkomen. Bepaalde stoffen kunnen zich over aanzienlijke afstand in de bodem verspreiden en de kwaliteit van het grondwater nadelig beïnvloeden.Het doel is om oppervlakte- en grondwaterverontreiniging te voorkomen, is het in principe mogelijk een stortplaats te isoleren van zijn omgeving, eventueel door het aanbrengen van een bodemafsluiting, drainage en een eventuele waterzuivering. Langs deze weg wordt het hemelwater zuiver afgevoerd, het bodemwater om de stortplaats heengeleid. Het hemelwater dat toch in het stortlichaam doordringt, wordt sterk verontreinigd en is moeilijk te reinigen. Door toepassing van een weinig doorlatende afdekking, aangelegd onder een voor afloop voldoende helling en zo gauw mogelijk beplant wordt deze insijpeling zo laag mogelijk gehouden.De gebruikte barrièrematerialen omvatten aangedrukte klei (0, 5 tot 2 m), bentonietwanden en kunststofvellen (dikte 2–3 mm), die op de plaats waar de stortplaats tot een reuzenvlies worden aaneengelast. Het zuiver water wordt afgeleid via draineerlagen uit steenslag of grof grind.Doordat de ruimte voor geschikte stortplaatsen schaars wordt, streeft men ernaar voor een groter gedeelte van het afval nuttige toepassingen te vinden of het afval te verbranden.De kragge 2 ging open in 1990 men is daar gestart met 6 hectare daar dacht men 4 jaar mee te doen maar dat lukte niet binnen twee jaar lag er 650.000 ton afval ze begrepen dat het zo niet kon door kon gaan en toen riepen ze de duo bak in het leven in deze bak wordt gft afval gescheiden van rest afval.in die tijd werden er wel erg veel afval weggegooid sommige mensen hadden toen wel 6 zaken vuilnis voor de deur staan dit ging allemaal in vuil ophaal wagen en zo naar de vuilstortplaatsoplossingDe milieu in Nederland strenger maken Meneer Lansink toenmalig tweede kamer lid diende een motie waarin de afvalberg minder groot zou worden deze motie is men gaan uitvoeren en noemde men de Ladder Van Lansink deze ladder bevat vier tredeTrede 1Preventie mensen doelbewust inlichten over afval en als ze hun eigen hier niet aan houden een kaart op de container geven dit werd goed opgevolgd als de container een paar keer niet goed was gescheiden liet men de container staan.Wat was hierbij nog meer nodig men liet meer glasbakken plaatsen.Men liet ook kledingbakken plaatsen deze staan nu in elke gemeenteChemocar deze zorgde ervoor dat er meer chemisch afval werdt ingezameldDe kringloper werdt in het leven geroepen deze komt op afroep langst om koelkasten en diepvriezers op te halenPapier dat eindigd in de papierfabriek deze hergebruikt allesTrede 2Hergebruik al het afval wat hergebruikt kan worden dient men gescheiden in te zamelen dit levert voordelen op want dan kan men dit hergebruiken daardoor is de container ingeroepen al het compost wat in de container wordt gedaan wordt hergebruikt in de compostfabriek te MoerdijkTrede 3Verbranden Afval wat niet voor hergebruik in aanmerking komt moet verbrandt worden. Dit geeft in ieder geval minder afvalstoffen en er komt energie vrijTussen 1990 en 1999 zijn er 7 milieu straten gerealiseerd er is op dit moment een milieu straat in elke groote gemeenteTrede 4 gecontroleerd stortenAfval dat niet in aanmerking komt voor hergebruik of verbranding mag alleen gestort worden op een gecontroleerd stortterrein hieraan voldoet op dit moment kragge 2 dit is aan de hierboven genoemde eisenComposterenComposteren is een methode van afvalverwerking die in Nederland reeds lang en op vrij grote schaal toepassing heeft gevonden, veel meer dan elders ter wereld. Zelfs bij enkele mensen thuis hebben een composteringshoop Het aantrekkelijke van deze methode is dat een belangrijk deel van de afvalstoffen een nuttige bestemming krijgt in de vorm van compost. Het composteringsproces bestaat daaruit, Het proces vindt plaats onder vochtige omstandigheden. Behalve dat lucht moet kunnen toetreden, dienen de afvalstoffen een bepaald vochtgehalte te bezitten om het proces optimaal te doen verlopen. Gedurende het vergistingsproces, bij het proces , ontstaat warmte, met het gevolg dat het product tot 60 à 70 °C wordt verhit en gasvormige producten als koolzuur en waterdamp vrijkomen. Door de verhitting en door de ontwikkeling van bepaalde schimmels worden de in het afval aanwezige ziekteverwekkende bacteriën en de in compost ongewenste onkruidzaden gedood.Niet alle te verwijderen afvalstoffen zijn geschikt om als grondstof te dienen voor de compostbereiding. Van de stedelijke afvalstoffen komen alleen het huishoudelijk afval en marktafval hiervoor in aanmerking.Vam in Wijsterdit stuk komt van internetDe N.V. Vuilafvoermaatschappij (VAM) te Wijster, Drenthe, heeft 55 jaar lang gecomposteerd volgens het Van Maanen-systeem. Hierbij werd het huisvuil zonder enige voorbehandeling op hopen gezet, nadat het was bevochtigd. Een spontane microbiologische activiteit zorgde voor de afbraak van het organisch materiaal en een sterke temperatuurstijging in de hopen afval. Met regelmaat moest het afval worden omgezet voor nieuwe aanvoer van zuurstof (beluchten). Andere leefgewoonten, een toenemend aantal niet-afbreekbare producten, zoals kunststoffen, glas, houtresten, tapijten, matten en een groeiende hoeveelheid grof gezinsafval, zoals bankstellen, koelkasten, stofzuigers, hadden een nadelig effect op het verwerkingsproces en op het rendement aan compost.Technologische ontwikkelingen hebben geleid tot mechanische huisvuilscheiding hierbij wordt vers aangevoerd afval gescheiden in een aantal deelstromen, waaronder de organische , een zeeffractie die in hoofdzaak bestaat uit groente-, fruit- en tuinafval. Dit materiaal wordt gecomposteerd. De VAM heeft, gebruik makend van de wetenschap dat tot een temperatuur van ca. 55 °C de snelste afbraak plaatsvindt en dat de micro-organismen blijvend over voldoende zuurstof moeten kunnen beschikken, een composteringssysteem in gebruik. Bij dit systeem wordt met ventilatoren lucht door geperforeerde buizen (kanalen) onder in de te composteren hopen organisch materiaal geblazen. Bij oplopende temperaturen wordt dit systeem ook gebruikt om ‘te koelen’ en de temperatuur in de buurt van de 55 °C te houden. De composteringstijd bij dit systeem is ca. 12 weken, dit in tegenstelling tot de 36 weken die nodig waren bij het eerder genoemde Van Maanen-systeem. Ook bij het mechanisch scheiden wordt uitgegaan van volledig ingezameld afval.In het afval komt een aantal verontreinigingen voor, waarvan zware metalen, zoals zink, lood, koper, nikkel en cadmium de bekendste zijn. Compost, geproduceerd uit afval dat in aanraking is geweest met deze verontreinigingen, bevat ook een hoeveelheid zware metalen.Schone compostGroente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) dat niet in aanraking is geweest met verontreinigingen in het afval, levert een compost op met een relatief laag gehalte aan zware metalen. Huisvuil bestaat voor bijna 50% uit GFT-afval en daarom is het ook belangrijk om bij je thuis alles goed te scheiden.Compost kenmerkt zich door een relatief hoog gehalte aan organische stof. Organische stof in de bodem levert een belangrijke bijdrage aan een goede structuur van de grond. Bij een goede structuur is er in de bodem voldoende ruimte voor lucht en vocht. Bij voldoende zuurstof worden ook voedingsstoffen goed vastgehouden en zijn dus blijvend beschikbaar. Een plantenwortel voelt zich dan ‘thuis’ en zal zich krachtig ontwikkelen. Dit laatste is noodzakelijk voor een gezonde groei.VuilverbrandingDe verbrandingsmethode biedt de mogelijkheid een groot deel van de vaste afvalstoffen snel onschadelijk te maken en in volume te reduceren. Het verbranden van afvalstoffen op grote schaal toegepast. In de loop van de jaren werd het gehele proces hoe langer hoe meer geautomatiseerd, zodat bij de huidige bedrijfsvoering geen handarbeid meer wordt verricht. Het aantal verschillende typen verbrandingsinstallaties voor stadsvuil is groot. In de meeste ovens kan zowel huisvuil als grofvuil worden verbrand, het grofvuil moet daarvoor een deel worden verkleind. Een gezamenlijke verbranding van het brandbare bedrijfs- en industrievuil met huis- en grofvuil biedt voordelen, wat betreft het selecteren van meer en minder brandbaar afval. Dit geldt niet voor bepaalde, moeilijk verwerkbare afvalstoffen, met name afvalstoffen uit de chemische industrie. In tegenstelling tot de verbranding van de normale industriële afvalstoffen, waarvoor een regionale oplossing het meest aangewezen is, moet de verwerking van chemisch afval centraal bij de AVR in Rotterdam en bij de N.V. Indaver te Antwerpen. De verbranding is een relatief dure methode, vooral wanneer aan strenge milieu-eisen voldaan moet worden.WarmtebenuttingBij verbranding van afvalstoffen is in principe de mogelijkheid aanwezig de ontstane warmte nuttig aan te wenden.Deze warmte is hoofdzakelijk (70–85%) beschikbaar in hete rookgassen. De rookgassen zijn te sterk verontreinigd om de beschikbare warmte rechtstreeks te kunnen gebruikenafvalwarmte, warmte die bij een proces niet meer wordt benut en aan de omgeving wordt afgevoerd.chemische afvalstoffen,Het aantal soorten chemische afvalstoffen is zeer groot vaste en vloeibare organische verbindingen , zouten , katalysatoren, teerachtige stoffen, oliën, vetten, verfrestanten, enz. Alle mogelijke mengsels en samenstellingen zijn denkbaar.Chemische afvalstoffen zijn moeilijk verwerkbaar, waardoor ze niet gezamenlijk met stedelijke afvalstoffen kunnen worden verwerkt. Bovendien hebben vele chemische afvalstoffen een agressief karakter en zijn ze schadelijk voor het milieu.Radioactief afval, afval met een meetbare hoeveelheid radioactiviteit, wordt enerzijds geproduceerd ten gevolge van nucleaire energieopwekking en is anderzijds afkomstig van medisch en wetenschappelijk gebruik van ioniserende straling en/of radioactieve stoffen.Veel zwerfafval rond milieustraatVan onze verslaggeverSPRUNDEL - Omwonenden van de nieuwe milieustraat aan deHelakkerstraat in Sprundel, op bedrijventerrein De Nijverhei, klagenover het vele zwerfvuil in de buurt. Burgemeester en wethoudersroepen burgers in de Raadhuiskrant op om te zorgen dat hun afval demilieustraat ook daadwerkelijk bereikt.De milieustraat verhuisde in september 1999 van de Scherpenbergsebaannaar een gloednieuw onderkomen aan de Helakkerstraat. Sindsdien zijn debezoekersaantallen gestegen, mede omdat de hele regio nu het afval daarkwijt kan. Alleen is ook de overlast van zwerfafval in de directe omgevingtoegenomen."De klachten komen met name van bewoners van het voormaligewoonwagencentrum", vertelt gemeentevoorlichter J. Willemen. "Het ontsiertde omgeving. Met name in de bocht van de Korte Hei richting Helakkerstraat,daar wil nog wel eens wat afval van de auto of de aanhanger vliegen."Het buurtserviceteam wordt dagelijks met dat fenomeen geconfronteerd,vertelt coördinator J. Vergouwen. "Het is veel meer dan aan deScherpenbergsebaan. Toen moesten we één keer per week langs om op teruimen, nu twee tot drie keer. Zeker in de Kerkeheidestraat en de Korte Heiligt meer vuil."Daarom roepen B en W de burgers op om afval op een fatsoenlijke manierweg te brengen. "Vroeger gebeurde het ook wel eens dat afval van eenwagen af viel. Of dat mensen net na sluitingstijd kwamen en de vracht danmaar voor de poort gooiden. Maar op de nieuwe plek is dat zwerfafvalinderdaad wat toegenomen."Die toename heeft niets te maken met de striktere regels voor afvalscheidingin de milieustraat, denkt de voorlichter. "In principe kunnen ze alles kwijt. Deburger wordt er met open armen ontvangen." Ook de Regionale Milieudienst,exploitant van de voorziening, liet onlangs weten tevreden te zijn over hetscheiden van de verschillende afvalstromen.Minder afval in Waalwijk door DiftarVan onze verslaggeverWAALWIJK/WASPIK - Het vorig jaar in de gemeente Waalwijkingevoerde nieuwe afvalinzamelingsysteem Diftar voldoet aan dedoelstelling. Volgens de voorlopige cijfers over het afgelopen jaar isde hoeveelheid afval die de inwoners van Waalwijk produceren metachttien procent afgenomen.Overigens zullen de burgers daar financieel weinig van merken omdat destorttarieven flink gestegen zijn. Daardoor vallen de rekeningen gemiddeldhoger uit.Wethouder P. van de Wiel (Openbare Werken) maakte de resultaten dezeweek bekend. Binnenkort ontvangen de inwoners van Waalwijk deafvalrekening over het derde kwartaal van vorig jaar. Daarop is voor de eerstekeer op de halve kilo nauwkeurig aangegeven hoeveel afval zij via huncontainers hebben ingeleverd. En volgens het uitgangspunt 'de vervuilerbetaalt' van Diftar wordt dat aantal kilo's in rekening gebracht. De rekeningover juli, augustus en september komt wat laat. Bedoeling is om dieachterstand in te lopen zodat volgend jaar ongeveer een maand na het eindevan het kwartaal de rekeningen verstuurd kunnen worden.Van de Wiel: "Nu al is duidelijk dat het afval in Waalwijk dankzij Diftar betergescheiden wordt. In 1999 is bijna 2.400.000 kilo minder restafval engroenafval ingeleverd.Daarnaast maakt de wethouder melding van een forse toename van deaanlevering van afval in de gemeentelijke milieustraat. Daar werd 400.000kilo meer grofvuil, hout en puin aangeleverd.29 januari 2000Dit heb ik uit de volkskrant dit was een column

Als ik eerlijk ben, zie ik vele problemen op ons af komen. De volgende 100 jaarzullen zeer veel technieken aangewend moeten worden om ons onmisbaredrinkwater gifvrij en zonder schadelijke bacteriën te houden.Onze grote afvalberg zal een enorm probleem worden, tenzij iedereen mee gaat werkenaan hergebruik. Giftig afval moet worden afgeschaft en over de gehele wereld moet er geenkernenergie meer worden gebruikt.Europa moet samen met de andere continenten in de toekomst een groot blok gaanvormen om het miljardengevaar van overbevolking te kunnen weerstaan. Wijzelf moetendeze aarde leefbaar houden, anders wordt het een Sodom en Gomorra.Het uitschakelen van criminaliteit en strenge controles zullen nodig zijn om mensen weerveilig en gelukkig te laten leven. Die verantwoordelijkheid zal met de opvoeding doorouders in samenwerking met scholen en overheid een extra dimensie moeten krijgen.Ook zullen steeds er meer natuurrampen voorkomen in de volgende eeuw. Het is nietondenkbaar dat inslag van een asteroïde of zelfs een komeet op aarde, een niet tevoorspellen uitwerking zal kunnen hebben.Het gevaar zal door de astronomen vroegtijdig gesignaleerd moeten worden om zo delevensgevaarlijke inslagen te voorkomen, door bijvoorbeeld de asteroïde te latenexploderen in de ruimte.Ondanks het vele negatiefs dat wij en vele generaties nadien te verwerken zullen krijgen, zaler wat menszijn betreft, niet zoveel veranderen. De aanwezigheid van een mens hier opaarde is maar van korte duur en hangt af van veel geluk. Geboren te mogen worden op eenplaats waar vrede is, is iets wat alle mensen hopen.Zorgen zijn er niet! Dit werdt geschreven door een journalist

J. van Bentem

Dit schreef iemand die bij de milieustraat in Ossendrecht werkt voor mijn op.

Maandagmiddag twee uur op een afgelegen hoek van een industrieterrein. Het zonnetje schijnt en in de berm van de weg schuiven automobilisten aan in een steeds langer wordende rij die uiteindelijk naar het losplatform van de milieustraat moet voeren. In de file om verantwoord van je troep af te komen, veel gekker moet het niet worden. Met aanhangers tegelijk bewijzen de wachtenden dat het vroege lenteweer ook dit jaar weer tot deonvermijdelijke grote schoonmaak leidt. De procedure wordt de stortlustigen al snel duidelijk. Als zo'n tien automobilisten hun boel in de daarvoor bestemde containers hebben gedumpt, mag eenzelfde aantal verse wagens aantreden. Een man in een blauw pak maakt met armgebaren duidelijk wanneer dat heuglijke feit aangebroken is. Als de zoveelste lading chauffeurs druk in de weer is met het meegebrachte afval, wordt dat patroon plotseling doorbroken. Een oude man komt aangewandeld. In zijn armen houdt hij één enkele bos takken. Klein tuintje zeker. De man in het blauwe pak vraagt de senior of hij met deauto is. "Auto? Welnee die staat thuis. Ik ben hier helemaal te voet", luidt het ferme antwoord.Bewonderende blikken van de gelukkigen die op dat moment hun troep wegwerpen. Hij zal wel zeeën van vrije tijd hebben maar toch... Met je afval naar het industrieterrein wandelen dwingt toch respect af. Hoe milieubewust. Het moment van triomf duurt maar kort. Net voor de oude de container voor tuinafval bereikt arriveert een tweede man in blauw pak. 'Hoezo te voet?', briest hij. 'Hij is natuurlijk ook met de auto. Ik heb gezien dat hij die stiekem aan de overkant heeft geparkeerd. Wegwezen enachteraan in die rij!'