Shoutbox

De shoutbox wordt geladen...

Japan en de VS

Samenvatting Aardrijkskunde


Niveau: 3 HAVO VWO

Taal:

Opmerking:


Bekeken: 10041 keer


Beoordeling


Dit huiswerk delen & naar vrienden sturen
§1
Japan:
- 4 000 eilanden
- 124 miljoen mensen
- belangrijkste eilanden: Honshu, Shikoku, Kyushu, Hokkaido.
- meeste industrieën, meeste steden, hoogste berg (Fuji) en Tokyo op Honshu.
- ¾ van het landshap is bedekt met bergen en vulkanen > maar klein deel bruikbaar voor landbouw, industrie en steden.

VS:
- 50 afzonderlijke staten (Texas = grootst > Rhode Island = kleinst)
- 2 liggen gescheiden v/d rest: > Hawaii ver ten westen van vasteland in Grote Oceaan > Alaska ten noorden van Canada
- 275 miljoen mensen
- oppervlak is in te delen in 4 stukken:
1 Oostelijke kuststreek. Vruchtbare Atlantische Kustvlakte wordt begrensd door Appalachengebergte. Dat gebergte is niet erg hoog maar wel moeilijk toegankelijk.
2 Midden. Tussen Appalachen en Rocky Mountains liggen grote vlaktes. In Centraal Laagland stromen veel rivieren. Dit laagland loopt op in westelijke richting en gaat over in de Great Plains. Daar zijn vruchtbare gebieden te vinden. Bij de grens met Mexico liggen ook woestijnen en woestijnsteppen.
3 Droge westen. Hoogste deel VS. Gevormd door Rocky Mountains, Grote Bekken (vooral woestijn) en Sierra Nevada.
4 Westelijke kuststreek. Aantal vrij jonge gebergten die langs een smalle kustvlakte naar zee aflopen.

Verdieping:
In de VS is de uitgestrektheid van de Great Plains met zijn traag stromende Mississippi een belangrijke factor.
Afwatering, transport en de samenhang tussen de verschillende regio’s worden erdoor bevorderd.
Japan veel reliëf. De rivieren hebben een groot verval en verhang.
Verval: hoogteverschil tussen twee punten van een rivier.
Verhang: hoogteverschil per kilometer.

§2
Japan:
gematigd klimaat in noorden, subtropisch in zuiden, door:
1 Enorme landmassa van Siberië. In wintermaanden stroomt met de noordwest-moesson koude landlucht van Siberië naar Japan. Daarom zijn de winters in Japan erg koud.
2 Watermassa van Grote Oceaan. In de zomermaanden komt daar met de zuidoost-moesson warme, natte zeelucht vandaan > zomers niet zo heet, wel erg vochtig.
Japan ligt op de grens van de Pacifische en de Euraziatische plaat > 7500 aardbevingen, aardschokken en vulkaanuitbarstingen per jaar.
Door zeebevingen kan een vloedgolf ontstaan > tsunami.
Wervelstormen kunnen boven de warme Chinese zee, tyfoons veroorzaken > deze orkanen kunnen vooral in Z-Japan grote schade aanrichten.

VS:
verschillende klimaten:
- noordoosten en noordwesten > gematigd landklimaat
- westkust en zuidoosten > gematigd zeeklimaat
- westen en midden > steppe- of woestijnklimaat
- Rocky Mountains > sneeuw- en hooggebergteklimaat
- zuidwesten (bij La) > klein gebied met subtropisch klimaat

Ook in de VS vinden regelmatig natuurrampen plaats:
- zuidoostelijke kustgebieden > cyclonen, orkanen door lagedrukgebied boven Caribische zee
- vanuit het noorden blizzards > zware sneeuwstormen, temp. daalt extreem laag
- westelijke kuststreek > precies boven grens Pacifische en Amerikaanse plaat > regelmatig zware aardbevingen.

Extra
Van juni tot september waait in Japan de vochtige zuidoost-moesson. De regens zorgen voor veel problemen:
- regen doorweekt de bodem, die van de hellingen afglijdt > aardverschuivingen
- watermassa’s stromen van bergen af > nemen kostbare grond mee > rivieren overstromen

Moesson = halfjaarlijkse wisselende wind. Elk halfjaar komt deze vanuit
tegengestelde richting (Arabisch > moussimg > jaargetijden)

§3
14% van Japan is geschikt voor landbouw.
Het zijn vaak familiebedrijven met gem. 1,4 hectare.
De boeren wonen niet ver van de stad. Omdat ze er een baan bij hebben.
Dor een intensief gebruik van de grond wordt 2/3 van de totale japanse behoefte aan groenten en fruit geproduceerd.
Ook wordt er voldoende rijst verbouwd.

Vs: grote landbouwgebieden in het zuiden, westen en het noorden.
Amerikaanse boerenbedrijven > groot en erg gespecialiseerd > landbouwgordels/belts , zoals Dairy Belt, de Soybean-Corn Belt, de Wheat Belts e.d.
Landbouwgebieden waar de melkveeteelt, de verbouw van maïs, of van tarwe, overheerst.
VS > sprake van urbanisatie > verstedelijking.

Verdieping:
Japanse regering heeft jarenlang een protectionistisch landbouwbeleid gevoerd. De rijstsector werd beschermd door invoerbeperkende regelingen en hoge subsidies.


§4
VS: Secundaire sector belangrijk in de VS.
Oorspronkelijk was de industrie sterk gerelateerd:
- Aan de landbouw, die veel grondstoffen leverde en een belangrijke afnemer was van producten.
- Aan de vindplaatsen van energiebronnen en minerale grondstoffen.
Er is nog altijd een sterke regionale specialisatie*:
- In het N-O: Manufacturing Belt. Aanvankelijk vooral kapitaalgoederenindustrie, maar door de toegenomen welvaart en uitbreiding van de stedelijke markt zag je steeds meer diversificatie.
- Het zwaartepunt van de zware metaalindustrie in de VS lag aanvankelijk in de omgeving van Pittsburgh (steenkool van het Appalachenveld). Daarna gaf de betere ligging aan de Grote Meren en het ijzererts van de Mesabi Range de doorslag. Toen steeds meer erts moest worden ingevoerd schoof het zwaartepunt naar de kust.
- Aan de rand van het Appalachengebergte. Een scala van kleine bedrijven onstand toen de eerste kolonisten bij de Fall-line kwamen. Daarna werd steenkool de belangrijkste energiebron, gevolgd door de hydro-elektriciteit die dankzij het TVA-project kon worden opgewekt.
- Aan de Golfkust. De aardolie- en aardgaswinning leverden niet alleen grondstoffen en energie, maar ook kapitaal voor de industrie
- In Zuid-Californië. Het gunste klimaat bevorderde de vliegtuig- en filmindustrie, die er nog steeds aanwezig is.
- In het noordwesten. De goedkope hydro-elektriciteit trok onder andere aluminiumindustrie aan met Boeing als belangrijke afnemer.
*Regionale specialisatie: zich toeleggen van een land of gebied op bepaalde producten of diensten.
Japan:
Na de 2e WO groeide de Japanse industrie sterk. Japanse multinationals investeerden in overig ZO-Azië, waardoor ze een snelle groei doormaakten. De snelle groei is nu afgelopen en de overheid moet grote bedragen investeren om een ineenstorting van de economie te voorkomen.
Omdat Japan nauwelijks beschikt over eigen grondstoffen is de industrie sterk gericht op hoogwaardige producten. Export van auto’s en elektronica zijn erg belangrijk.


§5
Japan en de VS zijn sterk verstedelijkte landen. Ong. 80% van de bevolking woont in een stad.
Grootste stad in Japan in Tokyo, van de VS New York. Beide steden tellen ong. 8 miljoen mensen.
Grote gebieden rond Tokyo en New York zijn zo verstedelijkt dat ze megalopolissen worden genoemd.
Megalopolissen ontstaan doordat grote stedelijke gebieden naar elkaar toe groeien. VS> Boswash rond NY, Sansan aan de westkust en Chipitts bij het werengebied in het noorden.

Verstedelijking of urbanisatie= het sterk groeien van steden.
Urbanisatiegraad= de mate waarin een land verstedelijkt.
Suburbanisatie= het afnemen van de urbanisatiegraad doordat veel mensen de stad weer uitgingen.
Re-urbanisatie= een ontwikkeling waardoor het urbanisatietempo de laatste tijd groeit.
Problemen van sterke verstedelijking:
- Hoge grondprijzen.
- Vervuiling. (smogvorming)
- Selectieve suburbanisatie

Verdieping:
Om de ruimtelijke druk te verlichten, heeft Japan gekozen voor landaanwinning. In de haven van Tokyo liggen verschillende kunstmatige eilanden. De grond wordt gebruikt voor nieuwe bedrijventerreinen en luchthavens.

§6
Het overgrote deel van de bevolking van Japan en de VS behoort niet tot de oorspronkelijke bewoners. De Ainu in Japan en de N-amerikaanse indianen.

Japan:
Van de totale bevolking is 99% japanner. Minderheden zijn de Ainu en de Koreanen. Verboden maar wat nog veel voorkomt is discriminatie.
De Ainu zijn alleen nog maar op Hokkaido.

VS:
De bevolking van de VS is heterogeen. De indianen vormen een minderheid. De eerste kolonisten kwamen uit Europa. De negers kwamen gedwongen, ze moesten als slaven op plantages werken. Na de 2e WO verhuisden vele negers naar het noorden.
Een bevolkingsgroep die al lang in de VS woont zijn de Spaanstalige Amerikanen (hispanics) > lage opleiding, werkt in slecht betaalde beroepen en is tweederangs burgen, wonen in achterstandswijken en houden eigen gewoonten vast.

§7
Japan wordt door betrekkelijk weinig buitenlandse toeristen bezocht. Zowel de absolute als de relatieve afstand is voor westerse toeristen groot.
De spreiding van het toerisme in Japan is ongelijk. De meeste toeristen komen in Tokyo of Osaka en blijven de rest van hun vakantie in het gebied tussen beide steden.
De VS behoren tot de meest bezochte landen ter wereld. Japanse toeristen vormden de grootste bron van inkomsten van de Amerikaanse toeristische bedrijvigheid.

Verdieping:
Om de natuur te beschermen hebben Japan en de VS grote nationale parken opgericht.
In de VS zijn Yellowstone en Yosemite erg bekend.
In Japan is het park Fuji-hakoze-izu (Fuji) een van de grootste toeristische trekpleisters.